תביעה לגמלת סיעוד

גמלת סיעוד ביטוח לאומי ניתנת לאנשים אשר הגיעו לגיל פרישה, שגרים בבית (ולא במוסד) ואשר זקוקים לעזרתו של אדם אחר לצורך ביצוע פעולותיהם היומיומיות השוטפות.

כמו כן, זכאות לגמלת סיעוד מוענקת לאנשים הנזקקים להשגחה בביתם, למען בטיחותם-עצמם ולמען בטיחותם של הסובבים אותם. קצבת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי מיועדת לסיוע לטיפול בקשיש ומקלה על בני משפחתו בטיפול בו.

רמות הזכאות לקבלת קצבת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי

ביטוח לאומי גמלת סיעודי משולמת לפי שש רמות זכאות, שבהן ניתן לבחור בקבלת הקצבה בתשלום וגם בקבלתה בצורת שירותי סיעוד לקשיש.

הרמה הראשונה (קצבת סיעוד ברמה 1) היא הרמה הנקבעת לאנשים אשר צברו בין 2.5 נקודות ל-3 נקודות תלות במהלך בדיקות התפקוד, ואילו רמה 6 לקצבת סיעוד נקבעת לאנשים אשר צברו בין 9.5 נקודות ל-10.5 נקודות תלות בבדיקות התפקוד.

 

כל רמות הזכאות מאפשרות יצירת תמהילים שונים בין שעות טיפול, שירותי סיעוד
וכסף, לצורך מציאת התמהיל המדויק ביותר המתאים למצבו של המגיש תביעה לגמלת סיעוד.

קצבת סיעוד – תנאי זכאות

זכאות לגמלת סיעוד מצריכה מהאדם לעמוד בחמישה קריטריונים חשובים:

1) לזכאות לקבלת גמלת סיעוד ביטוח לאומי הם גיל ותושבות ישראלית

לקבלת הקצבה זכאים תושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה. במידה והאדם קיבל מעמד של תושב ישראלי רק לאחר הגעתו לגיל הפרישה, הוא יוכל להגיש תביעה לגמלת סיעוד אם עלה לישראל על פי חוק השבות או במידה שקיבל ממשרד הקליטה סל קליטה בעת עלייתו.

2) קצבת סיעוד בכסף

זכאות לקבלת קצבת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסת מגיש התביעה. לסכום ההכנסה ולהשפעתו על סכום גמלת הסיעוד שתתקבל השפעה משתנה בהתאם למצבו המשפחתי של המגיש בקשה לקבלת גמלת סיעוד ביטוח לאומי.

מצב משפחתי של מגיש התביעה לקבלת גמלת סיעוד סכום ההכנסה אחוז הזכאות לגמלה
יחיד עד ל-10,273 ₪ זכאות לגמלת סיעוד מלאה
יחיד מ-10,273 ₪ ועד ל-15,410 ₪ זכאות לגמלת סיעוד מופחתת ב-50%
יחיד מעל ל-15,410 ₪ אין זכאות לגמלת סיעוד
זוג עד ל-15,410 ₪ זכאות גמלת סיעוד מלאה
זוג מ-15,410 ₪ ועד ל-23,114 ₪ זכאות לגמלת סיעוד מופחתת ב-50%
זוג מעל ל-23,114 ₪ אין זכאות לגמלת סיעוד

  • הנתונים לקוחים מאתר המוסד לביטוח הלאומי ומעודכנים נכון לתאריך
    ה-01.01.2019.

חשוב לדעת, כי במקרים בהם מוגדרים שני בני הזוג כ"סיעודיים", הכנסתם תחושב על פי מצב משפחתי כ"יחיד" עבור כל אחד משני בני הזוג.

3) רמת ההזדקקות של מבקש הגמלה לעזרת הזולת

זכאות לגמלת סיעוד נזקפת לזכותם של מי שזקוק באופן שוטף לעזרתם של אחרים לצורך ביצוע פעולות היומיום המתבצעות בפנים הבית (התלבשות, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות, ניידות בתוך הבית וכן הלאה). וכן, היא מוענקת גם לזקוקים להשגחה בביתם לצורך בטיחותם ולצורך בטיחות הסובבים אותו. לצורך בדיקת רמת התפקוד, מגיעה לבית מבקש גמלת סיעוד ביטוח לאומי אחות מקצועית אשר תפקידה הוא לבדוק את מצבו התפקודי של המבקש.

4) מגיש בקשת קצבת סיעוד שוהה בביתו או גר בדיור מוגן

לגמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי זכאים מי ששוהים בביתם או גרים במסגרת דיור מוגן. אנשים המאושפזים במוסדות סיעודיים זכאים לקבלת גמלת סיעוד ביטוח לאומי רק במקרים בהם הם שוהים במחלקה המיועדת לעצמאיים או במחלקה המיועדת לתשושים. שהיה במחלקה סיעודית, במחלקה לתשושי הנפש, בבית חולים גריאטרי או בכל סוג מוסד אחר שבו מרבית עלויות אחזקת החולה ממומנות על חשבונו של גוף ציבורי (כמשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וכן הלאה) פוסלת זכאות לגמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי.

במקרים בהם אדם מקבל גמלת סיעוד והוא מעוניין לעבור ולהתגורר בבית אבות, יהיה עליו (או על בני משפחתו) למלא טופס המאשר מגורים במוסד ולהעביר אותו לסניף בו מטופלים ענייניו, על מנת לבחון מחדש את המשך זכאותו לקבלת הגמלה.

זכאי אשר מקבל גמלת סיעוד ומתאשפז בבית חולים כללי – יוכל ליהנות ולהמשיך מקבלת הגמלה בעת שהותו בבית החולים רק עבור שלושים הימים הראשונים לתקופת אשפוזו.

זכאי לקבלת גמלת סיעוד שאינו מקבל אותה עדיין ומאושפז בבית החולים (או שהוא עתיד/אמור להתאשפז במהלך החודש הקרוב, רשאי להגיש בקשה לקבלת גמלת הסיעוד באופן מיידי. לבקשה זו יש לצרף את האישור הרפואי מטעם בית החולים אשר נקרא "סיכום ביניים".

5) מבקש הגמלה אינו מקבל גמלה סיעודית מסוג אחר אשר מגיעה מגוף ממשלתי

המקבלים קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (המיועדת לנכים שנפגעו בעבודה או לנכים כלליים) של המוסד לביטוח הלאומי, או מקבלים גמלה לטיפול אישי או להשגחה מטעם אוצר המדינה, ייאלצו לבחור בין הקצבה אותה הם מקבלים כיום לבין קבלת גמלת סיעוד.

מקבלי הטבות של עזרת הזולת מטעמים רפואיים ו/או הטבה של ליווי ממשרד הביטחון, אינם זכאים לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, אנשים המקבלים ממשרד הביטחון תוספת שמטרתה מימון צרכים מיוחדים, יוכלו להמשיך לקבל אותה במקביל לקבלת גמלת הסיעוד מטעם הביטוח הלאומי.

הנפקת תעודה של "זכאי לגמלת סיעוד" של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי שולח תעודות "זכאי לגמלת סיעוד" לכל הזכאים אשר אושרה להם קבלת קצבת הסיעוד.

תוקפה של תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" עבור מי שהינם זכאים לקצבת הסיעוד לתקופה שאינה מוגבלת בזמן הוא 7 שנים, בעוד שתוקפה של תעודה כזו המונפקת למי שזכאים לקצבת סיעוד לפרק זמן מוגבל הולם את תקופת הזכאות שאושרה לאדם הנושא את התעודה.

תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" מזכה את המחזיקים בה בפטור מהתשלום עבור כניסתו של מלווה שלהם למקומות ציבוריים. פטור זה יחול רק עבור מקומות בהם כניסת המלווה אינה מחייבת את המקום בהקצאת מקום מיוחד עבורו או במתן של שירות אישי (כדוגמת גני חיות או מוזיאונים). על מנת ליהנות מהפטור, על בעל התעודה להציג אותה.

לעומת זאת, פטור זה מתשלום כניסת מלווה לא יחול במקומות כמו שכירת חדרים במלון, נסיעה בתחבורה הציבורית, או כניסה לאולם הקולנוע או לתיאטרון. כמו כן, נותן השירות רשאי שלא להעניק את הפטור מתשלום עבור כניסת מלווה, במקרים בהם הזכאים לגמלת הסיעוד עצמם פטורים מתשלום דמי הכניסה למקום. רצוי לדעת, כי המוסד לביטוח לאומי אינו מעורב בהחלטה על כיבוד הפטור הנוגע לתשלום המלווה, ואת המידע יש לבדוק ישירות מול נותן השירות.

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך
מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:

מידע מקצועי

פרסומים אחרונים

תוכן עניינים:
נגישות

לבדיקת זכאות ללא עלות

מגיע לכם לקבל את הטוב ביותר בסיוע צוות המומחים של מגן