רמות גמלת סיעוד

מידע מקיף על הגשת בקשה לגמלת סיעוד

גמלת סיעוד מהווה רשת כלכלית עבור החולה הסיעודי, שנדרש לעזרי שיקום ועזרה טיפולית במרבית שעות היום ולאורך זמן. כיצד נקבעת גמלת הסיעוד וכיצד לממש את הזכויות הכספיות? לפניכם מדריך מקיף בנושא. 

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ביטוח לאומי

גמלת סיעוד ביטוח לאומי ניתנת לאנשים אשר הגיעו לגיל פרישה, שגרים בבית (ולא במוסד) ואשר זקוקים לעזרתו של אדם אחר לצורך ביצוע פעולותיהם היומיומיות השוטפות.כמו כן, זכאות לגמלת סיעוד מוענקת לאנשים הנזקקים להשגחה בביתם, למען בטיחותם-עצמם ולמען בטיחותם של הסובבים אותם. קצבת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי מיועדת לסיוע לטיפול בקשיש ומקלה על בני משפחתו בטיפול בו.

 

קביעת רמת גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת לכל קשיש המתגורר בביתו וזקוק לעזרה נוספת של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות וכן לכל אדם, אשר זקוק להשגחה בביתו למען שמירה על בטיחותו. גמלת הסיעוד היא הסיוע הכספי שניתן לחולה ולבני משפחתו בהתמודדות עם מצבו. גובה הגמלה נחלק לשש רמות שונות, ונקבע בהתאם לתוצאות הניקוד בבדיקת הערכת הכשירות שנערכת לחולה בביתו:

 

גמלת סיעוד בכסף

זכאות לקבלת גמלת סיעוד בכסף נקבעת בהתאם להכנסת מגיש התביעה. לסכום ההכנסה ולהשפעתו על סכום גמלת הסיעוד שתתקבל השפעה משתנה בהתאם למצבו המשפחתי של המגיש בקשה לקבלת גמלת סיעוד ביטוח לאומי.

מצב משפחתי של מגיש התביעה לקבלת גמלת סיעוד סכום ההכנסה אחוז הזכאות לגמלה
יחיד עד ל-11,870 ₪ זכאות לגמלת סיעוד מלאה
יחיד מ-11,870 ₪ ועד ל-17,805 ₪ זכאות לגמלת סיעוד מופחתת ב-50%
יחיד

מעל ל-17,805 ₪

אין זכאות לגמלת סיעוד
זוג עד ל-17,805 ₪ זכאות גמלת סיעוד מלאה
זוג מ-17,805 ₪ ועד ל-26,708 ₪ זכאות לגמלת סיעוד מופחתת ב-50%
זוג מעל ל-26,708 ₪ אין זכאות לגמלת סיעוד

 • הנתונים לקוחים מאתר המוסד לביטוח הלאומי ומעודכנים נכון לתאריך
  ה-01.04.2023.

תנאי זכאות לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי קבע חמישה תנאים לקבלת גמלת הסיעוד:

 • גיל ותושבות גמלת סיעוד ניתנת לתושבי ישראל, אשר הגיעו לגיל פרישה, גם אם קיבלו מעמד של תושב לאחר גיל פרישה כל עוד עלו לישראל לפי חוק השבות או אם קיבלו סל קליטה ממשרד הקליטה.
 • הכנסות – גמלת הסיעוד נקבעת על פי גובה ההכנסה, כאשר אם שני בני הזוג סיעודיים גובה ההכנסה הוא ממוצע הכנסותיהם והתוצאה שתתקבל תיחשב כהכנסת יחד לצורך קביעת הזכות לגמלה. המוסד לביטוח לאומי מעניק גמלה מלאה לאדם שסכום הכנסותיו אינו עולה על 10,551 ₪ ומחצית גמלה לכל אדם שסכום הכנסותיו נע בין 10,551 ₪ ל-15,827 ₪. סכום הכנסות גבוה יותר אינו מזכה בגמלת סיעוד.
 • תלות רבה בעזרת הזולת – נקבעת בהתאם למבחן ה-ADL להערכת כשירות רפואית שנעשה על ידי אחות או רופא מטעם הביטוח הלאומי. הבדיקה בוחנת את רמת התלות של האדם בסובביו בעת ביצוע שש פעולות יום יומיות ובסיסיות – אכילה, רחצה, שליטה על סוגרים, יכולת להתהלך בבית (גם בעזרת מכשיר) ולבוש.
 • מגורים – כל אדם המתגורר בביתו או בדיור מוגן (שהייה במוסד סיעודי בפיקוח וברישיון משרד הרווחה במחלקות לעצמאים או לתשושים) זכאי לגמלה. מי שאינם זכאים לגמלה הם אלו שמאושפזים במחלקות סיעודיות וסיעודיות מורכבות, תשושי נפש, השוהים במסגרות שיקומיות או במחלקות בהן מרבית ההוצאות ממונות על ידי גורם ממשלתי או רשות מקומית.
 • אי קבלת גמלה סיעודית אחרת מגורם ממשלתי – כל אדם שהגיע לגיל פרישה ומקבל אחת מהקצבאות הללו: קצבה לשירותים מיוחדים לנכים, קצבה להשגחה או לטיפול אישי מהאוצר וקצבה ממשרד הביטוח מטעמי עזרה לזולת או הטבת ליווי לא זכאי לקצבה.

הגשת תביעה לגמלת סיעוד

כאמור כל אדם שהגיע לגיל פרישה, מתגורר בקהילה וזקוק לעזרה יום יומית בביצוע פעולות בסיסיות זכאי להגיש בקשה לתביעת גמלת הסיעוד. את התביעה יכול להגיש המבוטח בביטוח הלאומי או אדם המוסמך לכך מטעמו (בן משפחה, אפוטרופוס, אחות או עובד סוציאלי). 

לצורך הגשת התביעה יש למלא את טופס התביעה הרשמי של הביטוח הלאומי, ניתן לעשות זאת בשתי דרכים: 

1) באופן מקוון באתר של המוסד לביטוח לאומי – להלן קישור  

2) הגשתו באופן ידני לסניף הביטוח הלאומי הקרוב או באמצעות הדואר או מכשיר הפקסימיליה לנוחיותכם צירפנו את הטופס לתביעת גמלת סיעוד.

למידע נוסף היכנס לעמוד – תביעה לגמלת סיעוד 

לטופס יש לצרף את המסמכים הנלווים הללו:

 • תמצית התיק הרפואי, התרופות והאבחנות שניתנו לכם בקופת החולים חתום על ידי אחות או תדפיס שהופק באמצעות הישומון של קופות החולים מהאזור האישי של המטופל.
 • אישורים על הכנסה בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת תביעה, ללא צורך בהגשת אישור עבור רנטה לנרדפי הנאצים או קצבאות המתקבלות מטעם הביטוח הלאומי
 • הדפסת כתב ויתור על סודיות רפואית וחתימה עליו
 • אישורים על אשפוז משלושת החודשים האחרונים – אם היה.
 • הערכת פסיכוגריאטר או רופא גריאטר לכל מי שסובל מירידה ביכולת התפקודית-קוגניטיבית
 • אישור על בדיקת רופא גריאטר לבני 90 ומעלה, מחליף בדיקת מעריך – יש לצרף את האישור חתום בחותמת מטעם המוסד בו בוצע.
 • המתגוררים במוסד רפואי או בבית אבות נדרשים לצרף אישור חתום על ידי ההנהלה המעיד על מגוריהם.

לאחר מכן התביעה תיבדק על ידי פקיד מוסמך ואם ימצא לנכון שהמועמד זכאי לגמלה מלאה או חלקית בשיעור של 50% תערך לו בדיקת הערכת כשירות (מבחן תלות -ADL) שתוצאותיו יקבעו את גובה גמלת הסיעוד ושעות הטיפול שינתנו למבוטח.

גמלת סיעוד זמנית – מי זכאי?

מיועדת למחלימים מניתוחים, שצפויים לחוות שיפור במצבם הבריאותי, אשר הגיעו לגיל פרישה וזוהי בקשתם הראשונה לגמלת סיעוד. כמו כן הם אינם סובלים מלקות קוגניטיבית, שכלית או נפשית, ויש ברשותם אישור רפואי המעיד כי הליקוי הרפואי, שהביא למצב סיעודי הוא זמני ואינו עולה על תקופה של חודשיים. 

גמלת סיעוד בכסף – כמה בפועל יכולים לקבל

את קצבת הסיעוד ניתן לקבל במלואה כסכום כספי (שנקבע בהתאם לרמות גמלת הסיעוד כפי שפורט בסעיף הראשון במדריך זה) או להמירה באופן חלקי לשעות טיפול. אלו המעסיקים מטפל צמוד יוכלו לקבל קצבה מלאה אם עמדו בתנאים אלו: העסקת המטפל נעשית לאורך שישה ימים בשבוע ולפחות 12 שעות ביום, המטפל הוא לא בן משפחה והוא מועסק בשכר בהתאם לחוזה כתוב. הדבר נכון גם למי שמעסיק עובד זר ששוהה כדין בישראל – אך לשם קבלת הקצבה יש להמציא אישור מטעם רשות ההגירה והאוכלוסין על העסקה זו נוסף לאישור המעיד על כך שהעובד הזר מוקצה לו.

פירוט סכום הקצבה המרבי שנקבע בראשית שנת 2021 עבור רמות הזכאות השונות משתנה בין העסקת עובד זר לבין העסקת מטפל ישראלי ומפורט באתר הביטוח הלאומי בדף זה

גמלת סיעוד

חישוב נקודות עבור זכאות לגמלת סיעוד

הנקודות עבור זכאות מחושבות על ידי פקיד הסיעוד בביטוח הלאומי שמטפל בתיק ועל סמך תוצאות מבחן הערכת התלות ADL שנערך על ידי נציג רפואי בבית המבוטח כאמור גובה הגמלה מחולק לשש רמות, אשר חלוקתן מפורטת בסעיף הראשון במדריך זה. ישנם מקרים שגובה הסכום ייקבע על בסיס מסמכים רפואיים בלבד ללא ביצוע בדיקה עבור:

 • מבוטחים בני 90 ומעלה שהציגו אישורי בדיקת גריאטר או פסיכוגריאטר
 • עוורים בודדים – בעלי תעודת עיוור שעונה על הגדרת מצב אישי "בודד" (מתגורר בגפו או עם בן זוג אשר זכאי לגמלת סיעוד, מתגורר עם בן משפחה מעל לגיל-90).
 • כל מי שסובל ממצב רפואי חמור (מוחי או גופני).
 • חולי כליות המטופלים בדיאליזה זכאים לרמת גמול 1 לצמיתות

זכאים לגמלת סיעוד בדרגה 1 באופן זמני:

 • מחלימים מניתוחי מעקפים, ניתוחי בטן, החלפת מפרק ירך, שברים וגבס בגפיים
 • מקבלי טיפול כימותרפי
 • לאחר אשפוז ממושך

כתבות נוספות

תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה
כל המידע בעניין תביעת ביטוח סיעודי לאחר מוות
ביטוח לאומי סניפים בפריסה ארצית
ביטוח לאומי - רשימת סניפים בפריסה ארצית
טופס תביעה לגמלת סיעוד
שאלות ותשובות בעניין ביטוח סיעודי והגשת תביעות סיעוד
חברת ביטוח סיעודי
הגשת תביעות סיעוד מול חברת הביטוח הפרטית - איך זה עובד?

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:
תוכן עניינים:

מידע מקצועי

פרסומים אחרונים

נגישות

לבדיקת זכאות לקבלת קצבת סיעוד

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי